معرفی همکاران
 

 

 

 

 

فرنوش اوقانی

دکترای مشاوره

مشاور و روان درمانی انفرادی

مشاوره پیش از ازدواج

مشاوره و رواندرمانی اختلالات مرزی

مدرس دانشگاه علامه طباطبايي

 

 

 

فاطمه حزینی 

کارشناسی روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 درمانگر بالینی در کلینیک های دانشگاه های علم و فرهنگ و جامع علمی کاربردی             

 ومراکز مشاوره ی کلینیک آرمان،کلینیک بامداد و کلینیک دکتر خوشابی

گذراندن دوره های سوپرویژن در مراکز معتبربالینی

رویکرد CBT و طرحواره درمانی 

تخصص در حوزه های اختلالات خلقی و وسواس